DSC02694

Đang cập nhật…

* Hội đồng trường: Hội đồng trường Trung học cơ sở Tân Hưng có 09 thành viên do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Tân ra quyết định thành lập. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường được quy định tại điều 20 Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.
Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng: Trường có 01 Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng do Ủy Ban nhân huyện bổ với nhiệm kỳ 5 năm.
* Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng
– Tổ chuyên môn: Có 02 tổ chuyên môn, các tổ chuyên môn được tổ chức theo nhiều môn học do Hiệu trưởng quy định. Mỗi Tổ chuyên môn có 01 Tổ trưởng và 01 tổ phó do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học.
– Tổ văn phòng:
Các nhân viên: kế toán, văn thư, phụ trách thư viện, y tế học đường, thiết bị, phụ trách phổ cập giáo dục, bảo vệ. Tổ văn phòng có 01 Tổ trưởng và 01 tổ phó do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học. Tổ Văn phòng sinh hoạt hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
* Các hội đồng tư vấn trong nhà trường
a) Hội đồng tư vấn trong nhà trường: Do Hiệu trưởng thành lập theo từng năm học, tư vấn cho Hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác điều hành nhà trường.
b) Các hội đồng tư vấn
Hội đồng thi đua khen thưởng: Gồm các thành viên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thư ký hội đồng và các tổ trưởng chuyên môn.
Hội đồng kỷ luật học sinh: Gồm các thành viên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Bí thư Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh vi phạm, một hoặc hai giáo viên có kinh nghiệm trong công tác giáo dục và trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh (thành lập khi có học sinh bị kỷ luật).
Các hội đồng khác (hội đồng tuyển sinh, hội đồng nâng lương v.v…) thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động do Hiệu trưởng quy định.
* Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong nhà trường
Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Nhà trường có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở, được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đoàn, Điều lệ Đội, Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Mục đích giúp nhà trường thực hiện mục tiêu và nguyên lý giáo dục.
* Biên chế, tổ chức
Tổng số CBGV-CN: 25 có 15 nữ. Trong đó:
– Ban giám hiệu: 02. Trình độ Đại học: 02
– Đảng viên: 22 có 14 nữ
– Giáo viên dạy lớp: 16 có 10 nữ. Trình độ Đại học: 15
– Nhân viên: 07 có 05 nữ. Trình độ Đại học: 02; Trung cấp: 04, Khác: 01
Biên chế các Tổ: có 02 Tổ chuyên môn và 01 Tổ văn phòng: Tổ Tự nhiên: 08 giáo viên; Tổ Xã hội: 9 giáo viên; Tổ văn phòng: 07 nhân viên.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Co cau to chuc